• +48 507 119 777
 • biuro

WARUNKI HANDLOWE UŻYWANIA SYSTEMU SuperBoss.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Właścicielem i administratorem systemu SuperBoss.pl jest Firma SILV - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Barkowska 210, NIP: 9372424209, Regon: 241687310 (zwany dalej „Silv - Systemy Informatyczne” lub „Administrator”).
  2. Użytkownik rejestrując się na stronę internetową superboss.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków handlowych używania systemu superboss.pl (dalej „warunki handlowe”), a także wszelkich obowiązujących i ogólnie wiążących przepisów prawa polskiego. Ponadto użytkownicy zobowiązują się, że nie będą szkodzić dobremu imieniu Silv - Systemy Informatyczne ani samej stronie internetowej.

  Definicje:

  System - oznacza System Rezerwacji i Sprzedaży SuperBoss.pl

  Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika wymagane wraz z hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

  Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

  Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania z serwisu SuperBoss.pl.

  Klient - oznacza osobę fizyczną, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

  Strona Internetowa Systemu - oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie superboss.pl

  Usługodawca - Silv - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik, ul. Barkowska 210, 43-346 Bielsko-Biała NIP:9372424209, Regon: 241687310.

  Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 2. PRAWA AUTORSKIE

  Strona internetowa superboss.pl stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) (dalej: "Prawa Autorskie"). Na mocy udzielonej licencji Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do treści strony jako całości zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego. Usługodawca na podstawie licencji ma także prawo do używania poszczególnych elementów strony internetowej, zwłaszcza fotografii, designu, grafiki, logo, tekstów, dźwięków itp. Jakąkolwiek część treści strony internetowej: superboss.pl bez zgody Usługodawcy można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się zwłaszcza jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej superboss.pl bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Silv - Systemy Informatyczne. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień oraz innych przepisów Prawa Autorskiego, Usługodawca będzie domagać się naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przez Prawa Autorskie.

 3. SPOSÓB UŻYWANIA SYSTEMU

  Użytkownik używając System oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść stron internetowych Systemu, a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem: ingerencja w użytkowanie niniejszego Systemu przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części Systemu, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego, do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

  1. przepisy niniejszego artykułu nie dotyczą stosunków prawnych wynikających ze sprzedaży biletów oraz rezerwacji lóż za pośrednictwem Systemu, które zostały uregulowane w "Usługi", zamieszczonych poniżej w art. B niniejszego dokumentu
  2. treść strony internetowej ma wyłącznie informacyjny, niewiążący charakter. Administrator nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszych warunków handlowych, nie ma charakteru żadnego aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść i zawartość Systemu i w związku z użytkowaniem tego Systemu.
  4. Administrator może w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej superboss.pl
  5. Administrator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event, bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem Systemu.
  6. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem Systemu.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych używania Systemu jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku należy stosować przepisy niniejszych warunków handlowych z wyłączeniem przepisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych używania Systemu.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy Klientem, Użytkownikiem i Administratorem podlegają prawu polskiemu.
  4. Wszelkie spory powstałe w wyniku użytkowania Systemu będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby Administratora, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

  Niniejsze warunki handlowe używania strony obowiązują i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Systemu.

USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy usługi odpłatne drogą elektroniczną przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną odpłatną usługę Abonamentową, która umożliwia korzystanie z usług:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika
  2. Kalendarz rezerwacji
  3. Zarządzania wydarzeniami
  4. Sprzedaży usług Użytkownika (rezerwacji, biletów)
  5. Statystyk
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku otrzymania zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Usługodawcę, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu czternastu dni kalendarzowych.
 6. Usługa odpłatna Abonament polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do korzystania z usług Prowadzenie Konta Użytkownika, Kalendarza rezerwacji, zarządzania wydarzeniami, sprzedaży usług Użytkownika, statystyk.
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez
 8. Użytkownika zabezpieczeń Systemu lub innych czynności powodujących zakłócenie dostępności Systemu dla innych Użytkowników lub Klientów. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 4. Użytkownik wybierając polecenie "ZAMÓW", znajdujące się pod daną usługą, wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych usług drogą elektroniczną. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny netto i określone są w złotych polskich.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi odpłatne: płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.
 8. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie z chwilą otrzymania potwierdzenia przelewu o czym Użytkownik jest informowany przez Usługodawcę. Czas ważności usługi Abonament jest liczony od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
 9. Rachunki rozliczeniowe prowadzone są na rzecz Usługodawcy, a wszelkie płatności dokonane przez Klientów wpływają na te rachunki. W tym celu Użytkownik upoważnia Usługodawcę do odbioru w jego imieniu płatności dokonanych przez Klienta. Usługodawca z chwilą otrzymania informacji o dokonanej przez Klienta płatności potwierdza ją Użytkownikowi, a następnie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania płatności od Klienta obowiązany jest do jej przekazania Użytkownikowi na jego żądanie w wysokości otrzymanej od Klienta płatności pomniejszonej o wartość należnej Usługodawcy prowizji na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. Po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności od Klienta za dokonaną rezerwację, Usługodawca wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT z tytułu dokonanych rezerwacji na kwotę równą należnych Usługodawcy prowizji.
 11. Klient jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty aktywacyjne, abonamentowe oraz inne opłaty, w wysokości określonej w cennikach lub indywidualnie wynegocjowanych postanowieniach Umowy, obowiązujących Klienta w dniu świadczenia tych Usług.

WARUNKI HANDLOWE REJESTRACJI W SYSTEMIE

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Niniejsze warunki handlowe rejestracji Użytkowników (zwany dalej „warunkami handlowymi rejestracji”) regulują prawa i obowiązki spółki. SILV - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Barkowska 210, NIP: 9372424209 (zwany dalej „Silv - Systemy Informatyczne” lub „Administrator”) oraz osób trzecich podczas rejestracji i tworzenia profilu za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl.

 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Silv - Systemy Informatyczne zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji, zwłaszcza imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail, numer telefonu i inne dane), które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekaże na platformie superboss.pl, Silv - Systemy Informatyczne zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych.
  2. Silv - Systemy Informatyczne nie przekazuje udostępnionych danych osobowych osobom trzecim, dane te służą wyłącznie do obsługi Użytkownika.
  3. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi to uczynić w formie pisemnej, poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Silv - Systemy Informatyczne lub na adres e-mail: sprzedaz@superboss.pl
  4. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeśli użytkownik stwierdzi lub domyśla się, że Silv - Systemy Informatyczne jego dane osobowe rzetwarza w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub sprzecznie z ustawą, zwłaszcza jeśli jego dane osobowe są nieprecyzyjne ze względu na cel ich przetwarzania, to może on zwrócić się do Silv - Systemy Informatyczne o wyjaśnienia lub może zażądać, aby Silv - Systemy Informatyczne usunęła tak powstały stan i zablokował, poprawił, uzupełnił bądź usunął dane osobowe. Wniosek dotyczący blokady, wprowadzenia poprawek, uzupełnienia lub skasowania zaczyna obowiązywać z chwilą jego doręczenia do Silv - Systemy Informatyczne
  5. Dane osobowe Silv - Systemy Informatyczne przetwarza przez czas istnienia aktywnego konta w Systemie.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
  2. Silv - Systemy Informatyczne zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych rejestracji.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych rejestracji oraz stosunki umowne pomiędzy Silv - Systemy Informatyczne i użytkownikiem podlegają polskim regulacjom prawnym.
  4. Wszelkie spory powstałe przy rejestracji i tworzeniu profilu za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
  5. Niniejsze warunki handlowe rejestracji obowiązują i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej superboss.pl Bielsko-Biała, 01/02/2019r. SILV - Systemy Informatyczne
 4. Reklamacje

  Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.
  3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.
  4. W przypadku rozwiązania się umowy strony nie są zobowiązane do jakichkolwiek świadczeń względem siebie.
  5. Umowa rozwiązuje się także automatycznie w przypadku nie opłacenia przez użytkownika opłaty abonamentowej.
  6. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.
POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY | REGULAMIN SERWISU | DANE KONTAKTOWE