UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG
DLA UŻYTKOWNIKÓW OFERUJĄCYCH REZERWACJE I BILETY
W RAMACH SERWISU SUPERBOSS.PL
(dalej: „Umowa”)

 

§ 1
Definicje

 1. Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:
 2. Adres e-mail Serwisu – biuro@superboss.pl;
 3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 4. Klient – osoba fizyczna składająca zamówienie na zakup Biletu, Rezerwacji, Vouchera lub Posiłku Użytkownika;
 5. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą, Użytkownikiem lub Klientem;
 6. Regulamin – Regulamin świadczenia Usług dostępu do Konta, którego treść stanowi Umowa, w wypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem rozstrzygająca jest treść Regulaminu;
 7. Wynagrodzenie – wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług dostępu do Konta w formie Prowizji i/lub Abonamentu;
 8. Abonament – okresowe wynagrodzenie Usługodawcy, płatne z góry przez Użytkownika, z tytułu świadczenia Usług dostępu do Konta, szczegółowo określone w tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy;
 9. Prowizja – wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług dostępu do Konta, stanowiące wartość procentową od kwoty Biletów lub Rezerwacji sprzedanych przy użyciu Serwisu, szczegółowo określone w Tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy;
 10. Login – unikalny identyfikator Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika w Serwisie, wskazywany przez Użytkownika samodzielnie podczas procesu rejestracji;
 11. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;
 12. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.superboss.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z Usług;
 13. Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;
 14. Strona Serwisu – strona internetowa www.superboss.pl;
 15. Bilet – potwierdzenie prawa uprawnionej osoby do uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym przez Użytkownika. W zależności od rodzaju wydarzenia i decyzji Użytkownika Bilety mogą być sprzedawane jako Bilety imienne lub na okaziciela i mogą być dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej;
 16. Rezerwacja – potwierdzenie prawa osoby uprawnionej do zajęcia określonego miejsca w obiektach i lokalach (kluby, dyskoteki, restauracje i inne) zarządzanych przez Użytkownika;
 17. Voucher – potwierdzenie prawa posiadacza vouchera do wykorzystania vouchera uprawniającego do nabycia towarów lub usług oferowanych przez Użytkownika, o wartości wskazanej na voucherze;
 18. Posiłek – zamówienie przez Klienta oznaczonego posiłku lub posiłków wskazanych na stronie internetowej Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 19. Usługi dostępu do Konta (dalej także: „Usługi”) – elektroniczne usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta w Serwisie, dzięki któremu Użytkownik może:
 20. prowadzić sprzedaż Biletów, Rezerwacji, Voucherów i Posiłków,
 21. archiwizować dane Użytkowników,
 22. zarządzać stolikami i lożami (ilość miejsc, wielkość, położenie na mapie lokalu),
 23. personalizować możliwości rezerwacji, wiadomości e-mail wysyłane do Użytkowników,
 24. tworzyć profile rezerwacji lóż i stolików różniących się cenami, dostępnością, opisem,
 25. określać godziny na które przyjmowanie są rezerwacje,
 26. anulować rezerwacje i zlecać zwroty środków,
 27. generować raporty finansowe i statystyki z realizacji sprzedaży Biletów, Rezerwacji, Voucherów i Posiłków,
 28. Konto – prowadzony dla Użytkownika w ramach Serwisu zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po ustanowieniu oraz uwierzytelnieniu za pomocą Loginu i Hasła, w którym znajdują się dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu, Usług, a także zarządzać Usługami;
 29. Umowa o świadczenie Usług – niniejsza umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy Wynagrodzenie za Usługi;
 30. Usługodawca – podmiot zarządzający działaniem Serwisu, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUPERBOSS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla Bielska-Białej w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000944035, NIP: 5472228983, REGON 520863537.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Umowa określa zasady świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 2. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników lub stwierdzone przez Usługodawcę.
 4. Za poprawność, zgodność ze stanem rzeczywistym i kompletność informacji na temat Biletów, Rezerwacji, Voucherów lub Posiłków oferowanych w ramach Usług Pośrednictwa odpowiada wyłącznie Użytkownik oferujący te usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 2. korzystania ze Strony Serwisu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Usług i znaków towarowych,
 4. powstrzymywania się od wszelkiej ingerencji w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść Serwisu, a także innych form wykorzystania zawartości Serwisu niezgodnego z prawem, w szczególności w zakresie: ingerencji w użytkowanie Serwisu przez innych Użytkowników, używanie Serwisu do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na Stronę Serwisu wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, prób uzyskania dostępu do tych części Serwisu, które są wyłączone z użytku Użytkownika, zwłaszcza do kodu źródłowego, do rozpowszechniania na Stronie Serwisu wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych poprzez Serwis jest zainstalowana na urządzeniu Użytkownika, w tym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Strony Serwisu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.
 6. Serwis nie posiada funkcjonalności pozwalającej na wystawianie przez Użytkownika dokumentów księgowych w związku ze sprzedażą dokonaną przy pomocy Serwisu. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wystawiania dokumentów księgowych związanych ze sprzedażą dokonaną przy pomocy Serwisu, obowiązek ten spoczywa na Użytkowniku, dotyczy to w szczególności uprawnienia Klienta do żądania wystawienia faktury. Dane gromadzone przez Serwis dotyczące sprzedaży Biletów, Rezerwacji, Voucherów lub Posiłków nie stanowią ewidencji sprzedaży w rozumieniu przepisów podatkowych.
 7. Zgodnie z pkt 37 tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442), transakcja pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej pod warunkiem realizacji płatności w całości za pomocą banku na rachunek bankowy Sprzedawcy a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła płatność.
 8. W związku z treścią ust. 4 powyżej, ww. obowiązek ewidencjonowania i inne obowiązki wynikające z ww. cytowanego przepisu rozporządzenia, ciążą na Użytkowniku.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług poprzez Serwis

 1. Użytkownik może zawrzeć Umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu lub w formie pisemnej. Umowa o świadczenie Usług zawierana za pośrednictwem Serwisu zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług poprzez Serwis należy wejść na Stronę Serwisu i dokonać rejestracji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty lub informacje (formularz rejestracji).
 4. Rejestracji w Serwisie można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 5. Można kontaktować się z Usługodawcą:
 6. za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Serwisu,
 7. drogą mailową na Adres e-mail Serwisu.
 8. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje przez jej podpisanie przez Usługodawcę i Użytkownika oraz po zapłacie Abonamentu (o ile Strony ustaliły taki sposób rozliczenia Wynagrodzenia). Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT związanych ze świadczeniem Usług w postaci elektronicznej.
 9. Po rozpatrzeniu i weryfikacji rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia Umowy o świadczenie Usług, wszystkie jej istotne elementy, a Konto Użytkownika jest automatycznie uruchamiane (dotyczy umowy zawieranej poprzez Serwis).
 10. Warunkiem koniecznym skutecznej rejestracji (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej) jest poprawne podanie danych Użytkownika w formularzu rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Usługodawcy co do poprawności danych Użytkownika, Usługodawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub dokonania weryfikacji danych Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, rejestracja będzie anulowana przez Usługodawcę (dotyczy umowy zawieranej poprzez Serwis).
 11. Ceny Usług określone w Tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, są podane w kwotach netto.
 12. W przypadku Umowy o świadczenie Usług zawieranej poprzez Serwis, Użytkownik ma możliwość uiszczenia Abonamentu:
 13. przy pomocy płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu rejestracji,
 14. przy użyciu karty płatniczej (kredytowa lub debetowa) za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu rejestracji.
 15. W przypadku Umowy o świadczenie Usług zawieranej pisemnie, Użytkownik ma możliwość uiszczenia Abonamentu:
 16. przy pomocy płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności,
 17. przy użyciu karty płatniczej (kredytowa lub debetowa),
 18. na rachunek bankowy Usługodawcy.
 19. W celu dokonania rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jej realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Serwisu (formularza rejestracji) lub w kontaktach osobistych z Usługodawcą (dotyczy umowy zawieranej poprzez Serwis).
 20. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas określony wybrany przez Użytkownika (w procesie zawierania Umowy o świadczenie Usług) spośród wariantów: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy i może być wypowiedziana mailowo przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do wypowiedzenia Umowy.
 21. W przypadku, kiedy Umowa o świadczenie Usług nie została wypowiedziana zgodnie z postanowieniami ust. 13 powyżej, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta.  Zapłata abonamentu przez Użytkownika powoduje przedłużenie dotychczasowej Umowy o świadczenie usług na okres na jaki wykupiono abonament. W braku uiszczenia abonamentu po wygaśnięciu umowy, zakup Biletów, Rezerwacji, Voucherów lub Posiłków przypisanych do Użytkownika będzie możliwy przez 7 dni po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy.
 22. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Umowy, nieuiszczenia Abonamentu lub Prowizji przez co najmniej 7 dni od upływu terminu, w którym powyższe opłaty winny zostać uiszczone, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innych czynności powodujących zakłócenie dostępności Serwisu dla innych Użytkowników ich klientów. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług z ww. przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownikowi. W związku z blokadą, o której mowa w zdaniu poprzednim Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Abonamentu za okres blokady.
 23. W razie rozliczania Wynagrodzenia w formie Prowizji, jest ona należna Usługodawcy od każdego Biletu, Rezerwacji, Vouchera lub Posiłku (umowy zawartej w tym zakresie pomiędzy Użytkownikiem a klientem Użytkownika) zakupionej przez Klienta Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
 24. Faktura VAT dokumentująca należną Prowizję jest wystawiana na koniec każdego miesiąca trwania Umowy.

§ 5
Niezgodność Usług z umową oraz reklamacja Użytkownika

W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Użytkownika należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy (na adres e-mail Serwisu lub pisemnie). W reklamacji Użytkownik powinien podać Login, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.

 

§ 6
Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
 4. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Umowy lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 5. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.
 6. W przypadku celowego działania po stronie Użytkownika lub osób współpracujących z nim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub bez takiego tytułu prawnego, powodującego przerwę w działaniu Serwisu lub inne nieprawidłowości w jego działaniu, Użytkownik zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł za każde takie naruszenie.
 7. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia szkody w związku z działaniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej przekraczającej wysokość ww. określonej kary umownej w wysokości rzeczywiście poniesionej w związku z takim działaniem szkody.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Umowy w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualna treść Umowy (Regulaminu) jest publikowana w Serwisie w sposób umożliwiający jej przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 8
Polityka Prywatności
(Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz założeniem Konta w Serwisie: jest: SUPERBOSS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000944035, NIP: 5472228983, REGON 520863537.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, a szczególnie na podstawie art. 6 i art. 13 RODO.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy oraz założeniem Konta w Serwisie.
 4. Dane objęte przetwarzaniem:

1) Pana/Pani imię i nazwisko,

2) Pana/Pani numer telefonu,

3) adres e-mail.

 1. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. art. 6 ust 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w Polityce Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 4 powyżej jest niezbędne do zawarcia Umowy, brak ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy.
 3. Znajdujące się na stronie odnośniki do serwisów social media Instagram oraz Facebook, stron Sprzedawcy lub Administratora wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty administrujące te strony. Administrator nie przetwarza danych zbieranych przez te strony.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do podmiotów z krajów trzecich – z wyjątkiem podmiotów z krajów trzecich które spełniają warunki tzw. tarczy prywatności, w tym między innymi aplikacji Google Analytics służącej do śledzenie ruchu na portalu. Administrator oświadcza, że przetwarza dane zbierane przez aplikację Google Analytics jedynie dla celów statystycznych.
 5. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: adekwatności (proporcjonalności) oraz rzetelności i celowości.
 7. Przysługuje Panu/Pani możliwość prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych witryn internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez czas trwania Umowy.
 10. Przysługują Panu/Pani prawa do:
  1. żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania od Administratora danych usunięcia (prawo do zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) cofnięcia Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 2. żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
 3. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 1 – Tabela Opłat i Prowizji

 

Należność Stawka
Prowizja __ % ceny biletu, rezerwacji, vouchera lub posiłku
Abonament 1 miesiąc
Abonament 3 miesiące
Abonament 6 miesięcy
Abonament 12 miesięcy
Menu