• +48 507 119 777
 • biuro

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

A. WARUNKI HANDLOWE UŻYWANIA STRONY superboss.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Właścicielem i administratorem domeny internetowej superboss.pl jest Firma SILV - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Barkowska 210, NIP: 9372424209, Regon: 241687310 (zwany dalej „Silv - Systemy Informatyczne” lub „Administrator”). Użytkownik wchodząc na stronę internetową superboss.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków handlowych używania strony superboss.pl (dalej „warunki handlowe używania strony”), a także wszelkich obowiązujących i ogólnie wiążących przepisów prawa polskiego. Ponadto użytkownicy zobowiązują się, że nie będą szkodzić dobremu imieniu Silv - Systemy Informatyczne ani samej stronie internetowej.
 2. PRAWA AUTORSKIE

  Strona internetowa superboss.pl stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) (dalej: "PrAut"). Na mocy udzielonej licencji Administratorowi przysługują wszelkie prawa do treści strony jako całości zgodnie z przepisami Prawa Aut. Administrator na podstawie licencji ma także prawo do używania poszczególnych elementów strony internetowej, zwłaszcza fotografii, designu, grafiki, logo, tekstów, dźwięków itp. Jakąkolwiek część treści strony internetowej: superboss.pl bez zgody Silv - Systemy Informatyczne można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się zwłaszcza jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej superboss.pl bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Silv - Systemy Informatyczne. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień oraz innych przepisów Prawa Aut, Silv - Systemy Informatyczne będzie domagać się naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przez Prawa Aut.
 3. SPOSÓB UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ

  Użytkownik wchodząc na stronę superboss.pl oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej superboss.pl , a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem: ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części strony internetowej superboss.pl, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego, do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Silv - Systemy Informatyczne

  1. Przepisy niniejszego artykułu nie dotyczą stosunków prawnych wynikających ze sprzedaży biletów oraz rezerwacji lóż za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl, które zostały uregulowane w "warunkach handlowych dla sprzedaży biletów oraz rezerwacji lóź", zamieszczonych poniżej w art. B niniejszego dokumentu.
  2. Treść strony internetowej ma wyłącznie informacyjny, niewiążący charakter. Administrator nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszych warunków handlowych, nie ma charakteru żadnego aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Administratorem i użytkownikiem.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść strony internetowej superboss.pl i w związku z użytkowaniem tej strony.
  4. Administrator może w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej superboss.pl
  5. Administrator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event, bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl.
  6. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych używania strony jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku należy stosować przepisy niniejszych warunków handlowych z wyłączeniem przepisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych używania strony.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i Silv - Systemy Informatyczne podlegają prawu polskiemu.
  4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów oraz rezerwacji lóż za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby Silv - Systemy Informatyczne, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
  5. Niniejsze warunki handlowe używania strony obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej superboss.pl

B. WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY BILETÓW ORAZ REZERWACJI LÓŻ

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejsze warunki handlowe i regulamin reklamacji (dalej „warunki handlowe”) regulują prawa i obowiązki  SILV - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Barkowska 210, NIP: 9372424209 (zwany dalej „Silv - Systemy Informatyczne” lub „Administrator”) oraz osób trzecich przy sprzedaży biletów lub rezerwacji lóż na wszelkie wydarzenia, w szczególności kulturalne, towarzyskie, sportowe lub inne (zwane dalej „Wydarzenia“) za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne.
  2. Organizatorem Wydarzenia jest osobą fizyczną, prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inną niż Silv - Systemy Informatyczne, która zapewnia i organizuje przebieg Wydarzenia i która jest sprzedawcą biletów na Wydarzenia lub umożliwia rezerwacje lóż (zwany dalej „organizator”). Dane identyfikacyjno-kontaktowe organizatora podawane są zawsze przy konkretnym Wydarzeniu.
  3. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy organizatorem jako sprzedającym oraz kupującym bilety lub rezerwującym loże na Wydarzenie za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne zaś kupujący poprzez zakup biletów lub rezerwację lóź oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.
  4. Silv - Systemy Informatyczne pośredniczy w sprzedaży biletów lub rezerwacji lóż za pomocą strony internetowej superboss.pl, a także za pośrednictwem swoich punktów sprzedaży i punktów sprzedaży partnerów umownych (zwane dalej „sieć sprzedaży”).
  5. Za kupno biletów lub rezerwacje lóż za pośrednictwem sieci sprzedaży uważa się również zakup w ramach zamówień zebranych bezpośrednio w Silv - Systemy Informatyczne, za pośrednictwem jego działu handlowego bądź innego działu.
  6. Skontaktować się z Silv - Systemy Informatyczne oznacza skontaktować się z osobą upoważnioną, pod jej konkretnym numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile jest on znany, bądź pod ogólnym numerem telefonu lub za pośrednictwem maila podanego w dziale Kontakt.
 2. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w imieniu i na rachunek Organizatora biletów lub rezerwacja lóż na wybrane Wydarzenie, za cenę i w ilości wymaganej przez Organizatora.
  2. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za bilety lub za loże.
  3. Silv - Systemy Informatyczne zobowiązuje się dostarczyć kupującemu bilety lub potwierdzenie rezerwacji loży bez zbędnej zwłoki po uiszczeniu opłaty za bilety lub za rezerwację loży, przy czym w przypadku zakupu przez internet, bilety lub potwierdzenia zostaną dostarczone w formie elektronicznej na e-mail podany przez kupującego, a w przypadku zakupu biletów w inny sposób, w sieci sprzedaży (w kasie biletowej w Silv - Systemy Informatyczne lub u partnera handlowego Silv - Systemy Informatyczne), bilety zostaną dostarczone kupującemu bezpośrednio po uiszczeniu opłaty, przez odpowiedniego pracownika, u którego kupujący kupił bilety. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania biletów przed uiszczeniem opłaty za bilety w pełnej wysokości.
  4. Wraz z doręczeniem biletów lub potwierdzenia rezerwacji loży kupującemu przez Silv - Systemy Informatyczne, wszelkie zobowiązania Silv - Systemy Informatyczne wynikające z umowy zostają spełnione.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY W ODNIESIENIU DO WYDARZEŃ, NA KTÓRE ZAKUPIONO BILETY LUB ZAREZERWOWANO LOŻE.

  1. Silv - Systemy Informatyczne zapewnia sprzedaż i dystrybucję biletów lub możliwość rezerwacji lóż dla kupujących na poszczególne Wydarzenia, zawsze w imieniu i na rachunek jego organizatora, na podstawie umowy pomiędzy Silv - Systemy Informatyczne i organizatorem Wydarzenia. Wraz z zakupem biletu lub rezerwacją loży na Wydarzenie powstaje stosunek prawny pomiędzy kupującym i organizatorem danego Wydarzenia. Silv - Systemy Informatyczne nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za realizację obowiązków organizatora Wydarzenia, które wynikają z umowy pomiędzy kupującym i organizatorem Wydarzenia.
  2. Silv - Systemy Informatyczne w żaden sposób nie odpowiada za to, czy jakiegokolwiek Wydarzenie się odbędzie, nie odpowiada również za jakąkolwiek zmianę dotyczącą Wydarzenia i jego terminów oraz miejsc, ponadto nie odpowiada za ich przebieg, za jakiekolwiek zdarzenia, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia ani za jakiekolwiek fakty, których źródłem byłoby odbycie się lub nieodbycie Wydarzenia. Silv - Systemy Informatyczne nie odpowiada za żadne zobowiązania organizatora Wydarzenia. Ponadto Silv - Systemy Informatyczne nie odpowiada za żadne majątkowe i niemajątkowe szkody spowodowane po stronie kupującego lub innej osoby spowodowane przez organizatora Wydarzenia ani takie szkody, które powstałyby po stronie kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z Wydarzeniem. Wszelkie roszczenia kupującego i osób trzecich należy zawsze zgłaszać u organizatora Wydarzenia.
  3. Kupujący przez zakup biletu lub dokonanie rezerwacji loży zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez organizatora Wydarzenia. Ponadto kupujący przez zakup biletu lub rezerwację loży zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania.
  4. Organizatorowi każdego Wydarzenia przysługuje prawo do zmiany jego programu, terminu oraz miejsca. Przez zakup biletu, klient przyjmuje do wiadomości to prawo organizatora.
  5. Za ważność i autentyczność biletów kupionych w miejscach poza siecią sprzedaży, Silv - Systemy Informatyczne nie odpowiada.
  6. Kupujący ma obowiązek odebrania loży do określonej godziny. Godzina odebrania loży jest podana przy składaniu zamówienia. Po tej godzinie organizator może anulować rezerwację, przy czym organizator nie zwróci poniesionych kosztów przez kupującego za rezerwację loży.
 4. PROCEDURY PRZY ZAKUPIE BILETÓW ORAZ REZERWACJI LÓŻ I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Cena za każdy bilet lub za rezerwację loży podana jest odrębnie przy każdym Wydarzeniu oraz dla każdej loży osobno. Przy każdym Wydarzeniu podano też ewentualne dodatkowe opłaty lub koszty związane z zakupem biletu lub rezerwacją loży.
  2. W przypadku zakupu biletu lub rezerwacji loży za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl, za bilet i rezerwacje lóż można zapłacić tylko w formie szybkiego przelewu korzystając z dostępnego systemu płatniczego zintegrowanego ze stroną superboss.pl
  3. Silv - Systemy Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty kupującego związane z zakupem biletu lub rezerwacją lóż, wynikające z umowy pomiędzy kupującym i bankiem bądź inną instytucją finansową, która wydała kupującemu kartę płatniczą i która ewentualnie prowadzi dla kupującego rachunek za pośrednictwem którego kupujący dokonuje płatności za bilety.
  4. Bilety oraz potwierdzenia rezerwacji lóż nie są wysyłane pocztą, w tym listami poleconymi.
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i organizatorem za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. REGULAMIN REKLAMACJI

  1. Wszystkie reklamacje biletów lub rezerwacji lóż kupionych w Silv - Systemy Informatyczne za pośrednictwem sieci sprzedaży podlegają niniejszym warunkom handlowym oraz regulaminowi reklamacji zamieszczonemu w niniejszym artykule VI.
  2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet lub rezerwację loży tylko w określonych poniżej przypadkach i w poniższych warunkach.
  3. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu lub rezerwacji loży na inne Wydarzenie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej formy obniżenia wartości biletu, bilet nie zostanie wymieniony na inny, a kupujący nie otrzyma odszkodowania ani też zwrotu kosztu biletu.
  4. Silv - Systemy Informatyczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kupującemu nie zostanie doręczony bilet z winy kupującego, zwłaszcza z uwagi na to, że nie ma możliwości doręczenia kupującemu biletu na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam itp.).
  5. Jeśli kupujący nie otrzymał biletu najpóźniej do 1 godziny po zapłaceniu opłaty za bilet, ma on obowiązek, niezwłocznie, najpóźniej do 24 godzin od dnia upływu powyższego terminu na doręczenie biletu, skontaktować się z Silv - Systemy Informatyczne i zgłosić, że nie otrzymał on opłaconego biletu. W tym celu, kupujący ma obowiązek przekazania Silv - Systemy Informatyczne nazwiska i adresu-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu biletu. Jeśli Silv - Systemy Informatyczne stwierdzi, że bilet faktycznie nie został doręczony kupującemu i nie będzie to przypadek określony w poprzednim ustępie 4 niniejszego regulaminu reklamacji, a przy tym kupujący zgłosił Silv - Systemy Informatyczne, że bilet nie został mu doręczony w powyższym podanym terminie i w powyższy sposób, dalsze postępowanie będzie podlegało zasadom określonym poniżej w niniejszym ust. 5.
  6. Silv - Systemy Informatyczne zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 24 godzin, przy czym maksymalnie 1 godzinę przed Wydarzeniem, ponownie wysłać kupującemu bilet na adres e-mail podany przez kupującego.
  7. Jeśli Wydarzenie już się odbyło, Silv - Systemy Informatyczne zobowiązuje się zwrócić kupującemu pokryty kosz biletu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego.
  8. Jeśli organizator całkowicie odwoła wydarzenie, kupujący, który przekazał Silv - Systemy Informatyczne swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres pocztowy, faks itp.), zostanie poinformowany za pośrednictwem któregoś z podanych środków komunikacji o tym, że Wydarzenie zostało odwołane. Silv - Systemy Informatyczne nie odpowiada przed kupującym za to, że nie będzie się można z nim terminowo skontaktować za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, jeśli kupujący terminowo wysłane zawiadomienie o odwołaniu Wydarzenia otrzyma z opóźnieniem nie ze swojej winy.
  9. Jeśli organizator całkowicie odwoła Wydarzenie, Silv - Systemy Informatyczne będzie w sposób opisany poniżej zwracać opłatę za bilety lub rezerwacje loż tylko do kwoty środków finansowych, którą organizator udzieli Silv - Systemy Informatyczne. Przez kwotę środków finansowych rozumie się zwłaszcza środki finansowe, które Silv - Systemy Informatyczne otrzymała od kupującego za sprzedaż biletów lub rezerwację loż i które dotychczas nie zostały przelane organizatorowi Wydarzenia. W części, w której roszczenia kupującego nie zostaną zaspokojone, przed kupującym odpowiada wyłącznie organizator odwołanego Wydarzenia, nie zaś Silv - Systemy Informatyczne.
  10. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety lub rezerwację loż zgodnie z ustępem 7 niniejszego regulaminu reklamacji, opłata za bilety lub rezewację loż zostaną zwrócona kupującemu w następujący sposób:
   1. w przypadku elektronicznego zakupu za pośrednictwem strony superboss.pl, opłata zostanie zwrócona za pośrednictwem przelewu bankowego na numer z którego płatność została wykonana,
   2. w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży Silv - Systemy Informatyczne lub w punkcie sprzedaży partnera umownego Silv - Systemy Informatyczne, opłata za bilet zostanie zwrócona w sposób wybrany przez kupującego (w gotówce lub bezgotówkowo), przy czym warunkiem zwrotu opłaty za bilet jest to, by kupujący bez zbędnej zwłoki (do 7 dni od dnia pierwotnej daty odwołanego Wydarzenia) przyszedł do punktu sprzedaży, w którym zakupił bilet na Wydarzenie i zwrócił kupione bilety.
   3. b. Wszelkie inne reklamacje, niż podano Silv - Systemy Informatyczne będzie przekazywać organizatorowi - celem wydania stanowiska lub bezpośredniego rozpatrzenia.Na wniosek klienta, klient otrzyma bezpośrednie dane kontaktowe organizatora.
   4. Jeśli klient nie kupił biletu na dane wydarzenie w Silv - Systemy Informatyczne, nie można w żaden sposób reklamować biletu na jakiekolwiek Wydarzenie, którego klient nie kupił w sieci sprzedaży Silv - Systemy Informatyczne.
 7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW


  Jeśli w związku z zakupem biletu lub rezerwacją loży na Wydarzenie organizowane przez Organizatora lub w związku z przebiegiem organizowanego Wydarzenia, pomiędzy organizatorem Wydarzenia i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie pomiędzy klientem i organizatorem, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-001 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki . Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY SPRZEDAŻY

  1. Silv - Systemy Informatyczne w trakcie sprzedaży zbiera i przechowuje dane osobowe, których kupujący udziela mu dobrowolnie podczas zakupu biletu. Dane te Silv - Systemy Informatyczne zbiera i przechowuje tylko w zakresie niezbędnym do sprzedaży biletów. Dane Silv - Systemy Informatyczne gromadzi i przechowuje za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych, do którego dostęp posiada ograniczony krąg osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Silv - Systemy Informatyczne zobowiązuje się do tego, że dane osobowe będzie gromadzić i przechowywać tylko przez czas konieczny do uregulowania wszystkich, wynikających z zakupu biletu za pośrednictwem sieci sprzedaży Silv - Systemy Informatyczne, praw i obowiązków pomiędzy kupującym i Silv - Systemy Informatyczne. Silv - Systemy Informatyczne ma zgodnie z niniejszą ustawą prawo upoważnić do przetwarzania danych osobowych osobę trzecią, jako podmiot przetwarzający.
  2. Silv - Systemy Informatyczne w trakcie sprzedaży przetwarza dane osobowe tylko dla poniższych celów
  3. W celu doręczenia biletu lub potwierdzenia rezerwacji lóż kupującemu, przesłania informacji o zmianach dotyczących Wydarzeń i biletów, umożliwienia wstępu kupującego na Wydarzenie, wraz z udostępnieniem danych odpowiedniemu organizatorowi Wydarzenia, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia udziału kupującego w Wydarzeniu;
  4. W celu identyfikacji kupującego w przypadku rozpatrywania reklamacji na podstawie regulaminu reklamacji zamieszczonego w niniejszych warunkach.
  5. W celu realizacji obowiązków ustawowych przez Silv - Systemy Informatyczne.
  6. Przez przekazanie danych osobowych Silv - Systemy Informatyczne, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższy sposób.
  7. Silv - Systemy Informatyczne nie przetwarza danych osobowych do celów marketingowych.
  8. W przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. literówka w nazwisku lub numerze telefonu), kupujący ma obowiązek skontaktować się z Silv - Systemy Informatyczne.
  9. Silv - Systemy Informatyczne przechowuje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone, nie dłuższy niż przez 3 miesiące, następnie dane te są kasowane. Jeśli kupujący chce, by jego dane osobowe zostały skasowane wcześniej, może skontaktować się z Silv - Systemy Informatyczne i zażądać skasowania swoich danych. W przypadku odwołania, zmiany lub innych sytuacji dotyczących Wydarzenia, nie będzie się można z nim skontaktować i w żaden sposób nie zostanie mu udzielona rekompensata.
  10. Jeśli kupujący jednoznacznie o to poprosi i zgodzi się na to, Silv - Systemy Informatyczne przekaże jego e-mail organizatorowi Wydarzenia w celu przesyłania kupującemu komunikatów handlowych przez organizatora.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
  2. Silv - Systemy Informatyczne ma prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki handlowe.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i Silv - Systemy Informatyczne podlegają polskim regulacjom prawnym.
  4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

C. WARUNKI HANDLOWE REJESTRACJI I TWORZENIA PROFILÓW UŻYTKOWNIKÓW

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Niniejsze warunki handlowe rejestracji i tworzenia profilu użytkowników (zwany dalej „warunkami handlowymi rejestracji”) regulują prawa i obowiązki spółki. SILV - Systemy Informatyczne Krzysztof Basik z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Barkowska 210, NIP: 9372424209 (zwany dalej „Silv - Systemy Informatyczne” lub „Administrator”)oraz osób trzecich podczas rejestacji i tworzenia profilu za pośrednictwem strony internetowej superboss.pl przez ich użytkownika.
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Silv - Systemy Informatyczne zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas zakupu biletów lub rezerwacji loży, zwłaszcza imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail, numer telefonu i inne dane), które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekaże na platformie superboss.pl/ Silv - Systemy Informatyczne zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych.
  2. Silv - Systemy Informatyczne nie przekazuje udostępnionych danych osobowych osobom trzecim, dane te służą wyłącznie do potwierdzenia zakupionych biletów lub rezerwacji loży w dniu imprezy oraz wszystkich wewnętrznych formalności związanych z zakupem biletów lub rezerwacją loży na dane wydarzenie.
  3. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi to uczynić w formie pisemnej, poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Silv - Systemy Informatyczne lub na adres e-mail: sprzedaz@superboss.pl
  4. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeśli użytkownik stwierdzi lub domyśla się, że Silv - Systemy Informatyczne jego dane osobowe przetwarza w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub sprzecznie z ustawą, zwłaszcza jeśli jego dane osobowe są nieprecyzyjne ze względu na cel ich przetwarzania, to może on zwrócić się do Silv - Systemy Informatyczne o wyjaśnienia lub może zażądać, aby Silv - Systemy Informatyczne usunęła tak powstały stan i zablokował, poprawił, uzupełnił bądź usunął dane osobowe. Wniosek dotyczący blokady, wprowadzenia poprawek, uzupełnienia lub skasowania zaczyna obowiązywać z chwilą jego doręczenia do Silv - Systemy Informatyczne
  5. Dane osobowe Silv - Systemy Informatyczne przetwarza przez czas istnienia rejestracji i profilu użytkownika.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
  2. Silv - Systemy Informatyczne zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych rejestracji.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych rejestracji oraz stosunki umowne pomiędzy Silv - Systemy Informatyczne i użytkownikiem podlegają polskim regulacjom prawnym.
  4. Wszelkie spory powstałe przy rejestracji i tworzeniu profilu za pośrednictwem Silv - Systemy Informatyczne będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
  5. Niniejsze warunki handlowe rejestracji obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej superboss.pl

Bielsko-Biała, 01/02/2019r. SILV - Systemy Informatyczne

POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY | REGULAMIN SERWISU | DANE KONTAKTOWE